Bạn đã tìm - Taca Business Insider

17 Kết quả từ khóa: báo cáo kết quả hoạt

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thực chất được coi như một cuốn phim quay chậm phản ánh kết quả hoạt động của một doanh nghiệp trong một thời kỳ. Nói cách khác, các “con số” thể hiện […]

Đào tạo inhouse Phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu theo ngành

Đào tạo inhouse Phân tích tài chính doanh nghiệp chuyên sâu theo ngành Tài chính “tảng băng chìm” rủi ro tiềm ẩn có thể nhấn chìm một doanh nghiệp Nếu báo cáo quản trị được ví như xương sống của […]

Báo cáo cơ cấu chi phí: 5 yếu tố cấu thành nên chi phí trong doanh nghiệp

Báo cáo cơ cấu chi phí giúp đo lường, kiểm soát cụ thể chi phí trong doanh nghiệp của bạn. Những con số trên báo cáo chi phí không hề khô khan mà nó còn phải biết nói, phải đưa […]

Setup hệ thống kế toán

Setup hệ thống kế toán bao gồm việc cung cấp thông tin để hỗ trợ tối đa cho việc sản xuất các sản phẩm với chi phí thấp (nguyên liệu, nhân công, khấu hao…), hỗ trợ cho việc kinh doanh […]

Kế toán trong kinh doanh

Làm thế nào để nắm được các điểm mấu chốt của Kế toán trong kinh doanh? Kế toán được dùng để làm gì trong bài toán kinh doanh của doanh nghiệp? Quản lý cần các báo cáo kế toán kinh […]

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH

Kế hoạch tài chính là phần kế hoạch phản ánh kết quả tài chính của tất cả những hoạt động được phác thảo trong kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch tài chính phản ánh: Doanh thu kỳ vọng sẽ đạt được […]

Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp

Bảng cân đối kế toán đóng vai trò quan trọng lớn trong hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Đọc hiểu đúng bảng cân đối kế toán có thể thu được nhiều thông tin có giá trị về […]

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được ví như huyết mạch của doanh nghiệp. Đồng thời báo cáo này chính là một bảng quyết toán trình bày sự luân chuyển của dòng tiền mặt trong một năm theo ba hoạt […]

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính (Financial statement footnotes) là một phần không thể thiếu trong Báo cáo tài chính doanh nghiệp. Bảng báo cáo này như một minh chứng để chứng minh cho sự tồn tại của con số […]

Báo cáo tài chính trong kinh doanh

Báo cáo tài chính được ví như “thư ký” thống kê lại tất cả các hoạt động kinh doanh và ngân sách của doanh nghiệp. Đồng thời, bảng báo cáo này còn như một bộ sơ yếu lí lịch về […]